Thematic Pic. 2

Picture15
نظارت مشترک باریاست صحت عامه ازآشیانه صحی فامیلی قرامت –بازدیدبااعضای شورای صحی وگروپ کاری صحی خانواده-سرطان 94
Picture14
تبلیغات صحی برای خانم هادرآشیانه صحی رباط ولسوالی میرامور اسد 94
Picture13
نظارت مشترک باریاست صحت عامه،صندوق جمعیت سازمان ملل متحد،نماینده ریاست اقتصادوانکشاف دهات ازآشیانه صحی ورس ولسوالی شهرستان.جوزا 94

 

Page : –    1    2   3   ….. Next Page

Scroll to Top